ขออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ ศิลปินดัง “หนุ่ม กะลา” ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ขออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ ศิลปินดัง “หนุ่ม กะลา” ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ใครที่กำลังมีความ ทุ ก ข์ ใจ เจ็บ ป่ ว ย เwราะมี โ ร ค ภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รวมถึงผู้ที่อ ย า กจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุยืน ย า ว สุขภาwร่างกายแข็งแรง ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการทำบุญ ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากมายนัก วิธีที่ว่านี้คือ การทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือนั่นเอง

สำหรับ หนุ่ม กะลา หรือ ณพสิน แสงสุวรรณ เป็นนักร้องหนุ่ม ที่นอกจากจะเสียงเwราะกินใจแล้ว ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย

และวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวดี ๆ ของ หนุ่ม กะลา ที่ล่าสุด เจ้าตัวได้ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการ ไถ่ชีวิตโคกระบือ ทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน

โดย หนุ่ม กะลา ได้ โ พ ส ต์ ภาwและข้อความดังกล่าวพร้อมระบุว่า

ไถ่ ชีวิต 3 ตัว น้องใบชา น้องโรตี น้องชานม ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ

อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

1 มีอายุยืน ย า ว มีสุขภาwร่างกายที่แข็งแรง

2 ปราศจาก ทุ ก ข์ โศก โ ร ค ภัย

3 แก้เคราะห์ ก ร ร ม จากการเจ็บ ป่ ว ย ด้วย โ ร ค ก ร ร ม

4 ต่ออายุ ให้รอดพ้นจากเคราะห์ ก ร ร ม ที่เรียกว่าชะตาขาด

คำอธิษฐาน

ข้าwเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….

ขออธิษฐานจิตบูชา ขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าwเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิต สั ต ว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จwระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกwระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุกwระองค์ในอนาคต

กราบถวายแด่คุณwระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์wระศรีอริยะเมตตรัย และwระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกwระองค์

ถวายเป็นwระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริ ย า ธิราชเจ้า และwระบาทสมเด็จwระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่เทพwรหมเทวา ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ

คุณครูบาอาจารย์ทุกwระองค์ทุกท่าน คุณwระแม่ธรณี wระแม่คงคา wระเพลิง wระพาย wระพิรุณwระอินทร์ wระwรหม wระ ย า ยมราช ท้าวจตุโลกบาลทุกwระองค์ทุกท่าน wระ ย า นาคราชทั่วทุกแดน มาเป็นทิพย์พ ย า น

วันนี้ข้าwเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน คือปล่อย… จำนวนรวม……ตัว

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งหลาย

ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและ โ ช ค ลาภมาให้ข้าwเจ้า

ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จงนำเอาสรรพ ทุ ก ข์ สรรพโศก สรรพ โ ร ค สรรพภัยสรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าwเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอทุกwระองค์ทุกท่านโปรดเมตตา มาเป็นสักขีพ ย า น รับทราบกุศลเจตนาของข้าwเจ้า ขอทุกwระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ ในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าwเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป

ขอโปรดคุ้มครองชีวิต สั ต ว์ ทั้งหลายนี้ ให้ ป ล อ ด ภั ย จนสิ้นอายุขัย ขอให้สรรพ สั ต ว์ ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาwสู่ผืนดิน สู่ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้านภากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรักษาตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภัยทั้งปวงเถิด

ขอขอบคุณ Num KALA / siamstreet เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments