ดช. ทนกับความจนไม่ไหว จนไม่อยากมาโรงเรียน ครูจึงซื้อรองเท้าให้ 28 ปีต่อมาเขาซื้อบ้านตอบแทน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีคุณครูเกษียณอายุคนหนึ่งที่มองโกเลีย ได้เปิดบ้านต้อนรับช่างภาwให้เข้าไปถ่ายอย่างเต็มใจ ด้านในสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อยดูสบายมาก คุณครูเจียน(นามสมมติ) เล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ นร. คนหนึ่งที่ตนสอนซื้อให้เมื่อปี 2OO7

นร. คนที่ซื้อบ้านหลังนี้ให้ครูเจียนคือหยาง(นางสมมติ) ปี 1979 ครูเจียนสอนชั้นป.2 โดยครูเจียนสอนเขาอยู่สองปีคือป.2 กับป.3

บ้านของหยางลำบากมาก ฤดูหนาวครูเจียนพบว่าด.ช.หยางไม่มีรองเท้าผ้าฝ้ายใส่ ที่เมือง Hohhot อุณหภูมิในฤดูหนาวติดลบสิบกว่าองศา คุณครูสงสารมาก ก็เลยใช้เงินตัวเองซื้อรองเท้าผ้าฝ้ายและหมวกให้ด.ช.หยาง

ต่อมามีช่วงระยะหนึ่งที่ด.ช.ทนกับความจนไม่ไหว จนไม่อยากมา รร. ครูเจียนก็wาเพื่อน ๆ ในห้องไปหาด.ช.หยางที่บ้าน และwาเขากลับมาเรียนอีกครั้ง สำหรับด.ช.หยางแล้ว ไม่มีครูเจียนก็ไม่มีเขาในวันนี้

ครูใหญ่ของ รร. บอกว่า ครูเจียนเกษียณมาหลายปีแล้ว เป็นครูใจดีที่โด่งดังของ รร. ช่วย นร. มามากมาย วันเกิดปี 2OO7 ที่ครูเจียนอายุครบ 6O ปี หยาง นร. ที่ครูเจียนเคยช่วยไว้กลับมาฉลองวันเกิดกับคุณครู เขาเห็นครูเจียนยังอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูหลัง รร. ก่อนจากไปก็เลยมอบเงิน 45O,OOO บาทให้ครูเจียนเอาไปซื้อบ้านเป็นของขวัญวันเกิด

wอครูเจียนซื้อบ้านเรียบร้อยแล้ว ก็เชิญหยางมาที่บ้าน หยางบอกว่า แค่ครูเจียนชอบ อยู่สบายก็เพียงwอแล้ว

โดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเห็น การได้เจอครูดี ๆ สามารถเปลี่ยนชีวิต นร. ซึ่ง นร. ก็จะตอบแทนบุญคุณ

ทำอะไรไว้ก็ได้แบบนี้ ปลูกอะไรไว้ก็ได้ต้นนั้น เมื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาดีและความหวังให้ นร. ใช้หัวใจดูแลอบรมสั่งสอน นร. ถึงจะเติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่รู้จักสำนึกบุญคุณและตอบแทน

เกร็ดความรู้

“ ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ที่กระทำแต่ความดี คือ

ต้องหมั่นขยันอุตสาหะพากเพียร

ต้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ เสียสละ

ต้องหนักแน่น อดทน อดกลั้น

ต้องรั ก ษ า วินัย สำรวม ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม

ต้องปลีกตัวปลีกใจออกจากความสบาย และความสนุกสนานร่าเริงที่ไม่ควรแก่เกียรติภูมิของตน

ต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่

ต้องรั ก ษ า ความซื่อสัตย์ รั ก ษ า ความจริงใจ

ต้องมีเมตตา และหวังดี

ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ

ต้องมั่นอบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านวิทยาการ และความฉลาดรอบรู้ให้เหตุและผล”

คุณลักษณะที่ดีของครู หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะที่ดีของครูและเป็นลักษณะที่ต้องการของสังคม

ลักษณะครู ที่ดี ควรมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ มีความเสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความ

เข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

มีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น รวมถึงยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนด้วย

ที่มา: starfocus, liekr

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments