ต้uไม้ 10 ชนิดปลูกให้ห่างจากตัวบ้าuไว้

ถึงแม้ว่าการปลูกต้uไม้ไว้บริเวณจะช่วยให้ร่มเงาบดบังแดดจากแสงอาทิตย์ แต่ก็ใช่ว่าต้uไม้ทุกชนิดจะเหมาะสมที่จะปลูกไว้ใกล้บ้าu เพราะต้uไม้บางชนิดในหน้าฝนนั้นอาจส่งผลเ สี ยให้กับเราได้

1 ไผ่

ถึงแม้จะเป็นไม้มงคลและมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ก็เถอะ เพราะถ้าปลูกไว้ใกล้บ้านหรือภายในสวนขนาดเล็กจะนำมาซึ่งปัญหาระบบนิเวศ เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่คอยดึงดูดวัชพืชอื่น ๆ ให้มาเจริญเติบโตและแย่งอาหาร และถ้าวันใดเจ้าของบ้านเกิดเบื่อต้นไผ่ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกับตอนเริ่มต้นปลูกเหมือนกัน เพราะต้องใช้สารเคมีในการถอนทำลายต้นไผ่ออกเท่านั้น

2 กระถินณรงค์

กระถินณรงค์ ไม้ต้นไม่ผลัดใบ ทsงพุ่มกลม มีกิ่งห้อยย้อย ออ ก ด อ ก สีเหลืองมีกลิ่นหอม มักจะปลูกประ ดั บ ในสวนที่มีที่โล่งกว้าง มักพบ ปั ญ ห า หนอนเจาะลำต้น ทำให้กิ่งเปราะได้ง่าย จึงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าu นอ กจากนี้ผู้ที่เป็น โ ร ค ภูมิ แ พ้ ก็ควรร ะ วั ง เพราะอาจ แ พ้ ละอองเกสรได้

3 เ ต่ า ร้ า ง

เต่าร้าง ไม้ยืนต้นชนิดปาล์ม แตกพุ่มกว้าง สูงได้ถึง 10 ม. ลักษณะใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ ใบหนาสีเขียวเข้ม มักจะปลูกเป็นไม้ประ ดั บ ชอบแสงแดด ครึ่งวันถึงเต็มวัน ข้อควรร ะ วั งอยู่ที่ผลซึ่งมีขนขึ้นปกคลุม ถ้าหากไปสัมผัสโดน ผิ ว ห นั ง จะเกิด อ า ก า ร คัน มาก

4 มะม่วง

มะม่วง สูงได้ถึง 30 ม. เป็นต้uไม้ที่มีปลูกกันแทบทุกบ้าu เนื่องจากเก็บผลรับประทานได้ แต่ก็มี ปั ญ ห า เรื่องน้ำย างใสๆที่ถ้าหากแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำต าลคล้ำ

หากหยดลงบนพื้นจะเป็นคราบสกปรกง่าย อีกทั้งอาจทำให้ผิวหนังเป็น แ ผ ล และสีของรถยนต์เ สี ยห า ย จึงไม่เหมาะกับพื้นที่ของบ้าu อ ย่ า ง ลานบ้าu ลานจอ ดรถ

5 โพธิ์

ต้นโพธิ์ มีระบบรากที่แผ่ออ กไปได้ ไกลจนอาจชอนไชตัวอาคารบ้าuเรือน ให้ได้รับความเ สี ยห า ย อีกทั้งมักมีน้ำขังอยู่ต ามกิ่งของต้นนี้ นำมาซึ่ง เ ชื้ อ ร า ที่อาจก่อให้เกิด ปั ญ ห า อื่นๆต ามมาในสวน

6 ชมพู พั น ธุ์ ทิพย์

ชมพู พั น ธุ์ ทิพย์ ไม้ต้นขนาดใหญ่ ออ ก ด อ ก สีชมพูที่สร้างบรรย ๅ กาศโรแมนติกได้เป็น อ ย่ า ง ดี แต่ก็ร่วงหล่นง่าย ทำให้พื้นสกปรก สร้างความลำบาก ในการเก็บกวาด

ถ้าปลูกใกล้รั้วเกินไปจะทำให้ ด อ ก ร่วงไปในเขตพื้นที่อีก ฟากของเขตรั้วได้ อีกทั้งรากของชมพู พั น ธุ์ ทิพย์ ยังชอบชอนไชเข้าไปยังกำแพงรั้ว และกำแพงบ้าu ส่วนกิ่งนั้นก็เปราะหักง่าย

7 ไทร

ต้นไทร ให้ประโยชน์มากมายทั้งร่มเงา รวมไปถึงยังช่วย รั ก ษ า ระบบนิเวศให้ยังคงสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันหากเรา นำมาปลูกไว้ใกล้ ๆ ตัวบ้าu ปั ญ ห า ที่ต ามมาคงจะเป็นรากชอนไชทำล า ย โครงบ้าu แถมยังเสี่ยงถูกโค่นลงมาทับสิ่งปลูกสร้างถ้าหากพายุมาเยือน

8 ก้ามปู

ต้นก้ามปูหรือที่เราพอคุ้นหูกันในนามต้นจามจุรีนั่นเอง จากรูปจะเห็นได้ว่าต้นก้ามปูเป็นพรรณไม้ขนาดใหญ่ ที่มีรากแข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ลำต้นสามารถสูงได้ถึง 25 ม.

เป็นอีกหนึ่งไม้เศรษฐกิจ ที่นำมาทำประโยชน์ได้หล า ย อ ย่ า งเลย แต่ขอเตือนว่า อ ย่ าปลูกไว้ใกล้บ้าuเชียว ต้องมีพื้นที่มากจริงๆ หากจะปลูกต้นนี้

9 พญา สั ตบรรณ

พญา สั ตบรรณ หรือ ตีนเป็ดขาว ไม้ต้นสูง 15-25 ม. ทsงพุ่มแผ่เป็นชั้น เนื้อไม้อ่อนและกิ่งเปราะ ทุกส่วนของต้น มีน้ำ ย า งสีขาว อีกทั้งมีระบบรากใหญ่ ที่สามารถชอนไชไปได้ไกลถึง 20-30 ม. จึงอาจเซาะทำล า ย รากฐานของบ้าu หรืองัดจนรั้ว พั ง ได้ ไม่ควรปลูกไว้ ใกล้ตัวบ้าu

10 หูกระจง

ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี ไม้ต้นผลัดใบ หากปลูกใกล้บ้าu มากเกินไป จะทำให้พื้นแตก รวมไปถึงทำลๅย โครงสร้างบ้าuได้ ควรปลูกห่างจาก ตัวบ้าuประมาณ 8-10 ม.

ที่มา ดงอีสาน V.2, showbizinfoo.com sit-smiling sabidee

Facebook Comments