นายจ้างควรรู้ ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ห้ามทดแทนเป็นวันหยุด

การทำงาน ล่วงเวลาหรือ O.T. ย่อมาจาก Overtime แปลไทยคือ ค่าล่วงเวลา เรียกสั้นๆว่า “โอที” หรือ “ค่าโอ” ก็ได้ คือ ค่าใช้จ่ายจากการทำงานที่”เกิน”จากเวลาทำงานปกติ ซึ่งแต่ละบริษัทเวลาทำงานปกติย่อมแตกต่างกัน ปกติส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 8 ชม หรือนายจ้างบางที่อาจกำหนดให้ทำงาน วันละไม่เกิน 12 ชม. แต่ทำงาน ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงก็ได้ การทำงาน ในช่วงเวลาทำงาน ปกตินี้นายจ้างจะต้อง “จ่ายค่าจ้าง” ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน

การทำงาน นอกเหนือจากเวลาทำงาน ปกติ เป็นการทำงาน ล่วงเวลาต้องนำเอาค่าจ้างมาเป็นฐานแล้วคูณด้วย 1.5 เท่า แต่ถ้าการทำงาน ล่วงเวลานั้นเป็นการล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคูณด้วย 3 เท่า

แต่ถ้านายจ้างกำหนดเกณฑ์ในการคูณให้มากกว่าหรือสูงกว่านี้สามารถทำได้

ตัวอย่าง

ลูกจ้างได้เงินเดือน ๆ ละ 3O,OOO บาท เวลาทำงาน ปกติ คือ 8.OO น. ถึง 17.OO น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง หากนายจ้างให้ทำงาน ล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.OO น. ถึง 22.OO น. การทำงาน ล่วงเวลานี้ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง โดยคูณ 1.5 เท่า (แต่ถ้าล่วงเวลาวันหยุดต้องคูณด้วย 3 เท่า) มีวิธีคำนวณดังนี้

1) เอาเงินเดือนมาทำให้เป็นค่าจ้างรายวัน คือ 3O,OOO หาร 3O

= ค่าจ้างวันละ 1,OOO บาท

2) จากนั้นเอาค่าจ้างรายวันมาทำให้เป็นค่าจ้างรายชั่วโมง คือ ต้องดูว่าทำงาน วันละกี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ 8 ชั่วโมง หารกับค่าจ้างรายวัน คือ 1,OOO บาท

= ค่าจ้างชั่วโมงละ 125 บาท

๓) เอาค่าจ้างรายชั่วโมง คือ 125 บาทไปคูณด้วยอัตราค่าทำงาน ล่วงเวลา 1.5 เท่า

= ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 187.5 บาท

๔) จากนั้นก็ดูว่าทำงาน ล่วงเวลากี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ทำงาน ล่วงเวลา 4 ชั่วโมง ต้องคูณกับค่าทำงาน ล่วงเวลาต่อชั่วโมง คือ 187.5 บาท

= ค่าล่วงเวลาที่ลูกจ้างจะได้รับตามตัวอย่างนี้ คือ 75O บาท

ข้อสังเกต

มีงาน บางประเภทที่ยกเว้นไม่ได้ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า หรือ 3 เท่าข้างต้น เช่น งาน รปภ. งาน อ่านค่าระดับน้ำ งาน เฝ่าสถานที่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ปกติ (เช่น ครูมาเข้าเวรนอนโรงเรียน) เป็นต้น

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน ล่วงเวลา หรือ OT ในวันทำงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงาน ตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน ล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงาน ตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้ ทั้งนี้การทำงาน ล่วงเวลาไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันหยุดสะสมได้

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร. สายด่วน 15O6 กด 3

อ้างอิงข้อมูล

1 Facebook เพจ : กฎหมายแรงงาน (รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์)

2 www.springnews.co.th/news/805196

3 เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทร. สายด่วน 1506 กด 3

Facebook Comments