อาชีพน่าสนใจ ปลูกถั่วลิสงส่งโก๋แก่ รายได้ดี มีเงินเก็บ

จริงๆ แล้วข่าวนี้มีมาสักพักในปี 2O19 แล้ว แต่ปริญ ย า เห็นว่าน่าสนใจดีเลยนำมาแบ่งปันกันค่ะ ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลกที่สำคัญ และภาคการเกษตรยังเป็นจักรกลสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 ว่า จะข ย า ยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. ปีนี้ ภาคการเกษตรมีมูลค่าส่งออกประมาณ 8.8 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรมักจะเผชิญกับปัญหาราคาพืชผลที่ไม่แน่นอน ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญและพ ย า ย า มหาทางแก้ไขมาโดยตลอด

บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด. ได้จัดทำโครงการ “ปลูกถั่ว กับโก๋แก่” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงป้อนให้กับบริษัท ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว เพื่อเป็นพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างน้อย และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยนั้น

โดยในปัจจุบันบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด มีพนักงานกว่า 1,4OO คน และมีแหล่งที่มาถั่วลิสงของแม่รวยทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่

1 บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนครและเกษตรกรรายย่อย บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนคร จำกัด ได้ร่วมมือกับมหาวิท ย า ลัยขอนแก่นในการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อแจกจ่ายต่อให้เกษตรกร และหลังจากนั้นจึงซื้อถั่วลิสงจากเกษตรกรเหล่านั้นในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 1OO หมู่บ้าน

2 บริษัท Tangshan Runze Cereal Oils and Foodstuffs Co Ltd เป็นศูนย์กลางในการกระจายทรัพ ย า กรสำหรับผลิตภัณฑ์ของโก๋แก่ ตั้งอยู่ในเมือง Tangshan ทางเหนือของปักกิ่ง 180 กิโลเมตร ตัวแทนของเราเป็นตัวกลางในการรับถั่วลิสง และทำหน้าที่คัดสรรเมล็ดถั่วลิสงคุณภาพเพื่อส่งมาผลิตที่โรงงานแม่รวย

คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด จึงได้ชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ เพราะอย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและมีความจริงใจให้กับเกษตรกร อ ย า กให้มาร่วมมือกับเรา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน

“อ ย า กจะเชิญชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ เพราะอย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและมีความจริงใจให้กับเกษตรกร อ ย า กให้มาร่วมมือกับเรา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน และยังช่วยพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินของเกษตรกรให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง อ ย า กจะฝากเกษตรกรว่า ให้หันมาปลูกถั่วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะถั่วลิสงกับโก๋แก่ เราพร้อมที่จะเดินไปกับคุณ เราจะไม่มีการปล่อยมือหรือทอดทิ้งคุณแน่นอน” คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้กล่าว

คุณ อำพร สิงห์ทอง หรือ พี่อำพร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่เมื่อปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 3O,OOO บาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน และเผยว่าอัตราที่รับซื้อคือ 3O บาทต่อกิโลกรัม

คุณอำพรกล่าวต่อว่า “การปลูกถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเว้นว่างจากการทำนา ที่สำคัญการปลูกถั่วในแปลงนาทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นและต้นถั่วที่เก็บเกี่ยวแล้วยังสามารถไถกลบให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อได้อีก ทำให้เพิ่มผลผลิตในการทำนาข้าวในรอบต่อไปได้อีก

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด 359 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย ย า ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หรือ สำนักงานแม่รวยจังหวัดสกลนคร O42-163-O61 และ O42-747-434

เกร็ดความรู้เล็กๆ

การช่วยแก้ปัญหา ห นี้ สิน ความ ย า กจนของเกษตรกร เช่นคืนภาษีเป็นรายเดือนให้เกษตรกรที่ ย า กจน,เกษตรกรสูงอายุ,เด็กฯลฯควรทำควบคู่กันไปกับการจัดตั้งกลุ่มให้การศึกษาเกษตรกรให้รู้จักบริหารเศรษฐกิจ ชีวิตของตนเอง อย่างมีความรู้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น รู้จักทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เลิกลดการเสพเ ห ล้ า บุ ห รี่ การ พ นั น ฯลฯ

ปริญญาชีวิตเชื่อว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคการเกษตรและการสนับสนุนจากภาค รั ฐ และเอกชน จะช่วยให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

อย่างไรก็ดี ปริญญาชีวิตเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเท่านั้น ไม่อาจจะตอบคำถามมากไปกว่าเนื่้อหาที่เรียบเรียงมาได้ หากเพื่อนๆ มีความสนใจจริงๆ ให้ติดต่อไปที่บริษัทด้วยตนเองค่ะ

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments