เก็บเอาไว้ให้ลูกหลาน ๙ คำสอนของพ่อหลวง ร.9 ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่า

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

wระราชดำรัสของwระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเราเปรียบเสมือนเป็น ‘คำสอนของพ่อ’ ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่า

ขอน้อมนำwระบรมราโชวาท มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งwระบรมราโชวาทที่คัดเลือกมานี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาการทำ ง า น ได้ด้วย

คำสอนทั้งหมด ๙ ข้อนั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็ยึดมั่นให้ประพฤติตนได้ตามคำสอนของพ่อหลวง และหากพวกเราทุกคนปฏิบัติตามได้ ก็จะทำให้สังคม และ ประเทศของเรานั้น มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และไร้ซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวล

1 ความเพียร (ภาพจาก sistacafe)

“การสร้างสรรค์ตนเอง ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือไม่ย่อท้อ เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”

2 ความพอดี(ภาพจาก sistacafe)

“ในการสร้างตัว สร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกิดฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ”

3 ความรู้ตน(ภาพจาก sistacafe)

“เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอ จะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และ คนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้ โดยถูกต้องรวดเร็ว”

4 คนเราจะต้องยอมรับและต้องให้(ภาพจาก sistacafe)

“คนเราจะเอาแต่ได้ ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและ จะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้”

5 อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ(ภาพจาก sistacafe)

“ต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม”

6 พูดจริง ทำจริง(ภาพจาก sistacafe)

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ จะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง”

7 หนังสือเป็นออมสิน(ภาพจาก sistacafe)

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดา แต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

8 ความซื่อสัตย์(ภาพจาก sistacafe)

“ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึงฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นและเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง”

9 การเอาชนะใจตน(ภาพจาก sistacafe)

“ในการดำเนินชีวิตของเรา เราจะต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่า ชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านกับความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบ ว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม”

ตั้งแต่ทรงครองราชย์ ‘ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ‘ ทรงมีwระบรมราโชวาท และwระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยนานัปการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆ ด้าน ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำwระราชดำรัสมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเรา ทั้งด้านความคิดด้านการ ง า น ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว เชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

ภาพจาก sistacafe เนื้อหาจาก today.line.me

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments