6 ต้นไม้ ความหมายดี มักปลูกเอาไว้ริมรั้วบ้าน ช่วยทำให้บ้านน่าอยู่มากขึ้น

คนไทยเรามีความผูกพันกับต้นไม้มานานแสนนานแล้ว ย้อนกลับไปดูสมัยก่อนพุทธกาล เมื่อมนุษย์ยังนับถืออำนาจเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ในขณะนั้น

มนุษย์มีความเกรงกลัวต่อสายฟ้า ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลม ฝน ไฟ รวมไปถึงสัตว์ร้ายนานา เช่น งู เสือ สิงห์ ช้าง และต้นไม้ใหญ่ต่างๆ ที่เชื่อกันว่ามีวิญญาณหรือผีสิงสถิตย์อยู่ มนุษย์จึงได้มีการเซ่นสรวงบูชา เพื่อเอาอกเอาใจ อ้อนวอนขอพร ขอความปกปักพิทักษ์รักษา และขอให้ช่วยบำบัดปัดเป่าเพื่อให้พ้นจากเหตุเพทภัยทั้งหลายเหล่านี้

การเลือกปลูกต้นไม้ในบ้านนั้นส่วนมากจะเลือกปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ม ง ค ล เพื่อช่วยสร้างบรรย ากาศในบ้านให้ร่มรื่น เย็นสบายตา การปลูกต้นไม้จะช่วยทำให้บ้านของเราน่าอยู่และยังสามารถช่วยกรองฝุ่นไม่ให้เข้าบ้านได้อีกด้วย วันนี้เรามีต้นไม้ 6 ชนิดที่มีความหมายดีๆ เหมาะกับการปลูกติดริมรั้วบ้านกัน

1 ต้นโมก

มีความเชื่อบอกต่อ ๆ กันมาว่า การปลูกต้นโมก หรือ โมกข ที่หมายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกข์ทั้งปวง จะนำเอาความสุขกายสบายใจ ความปลอดภัยมาให้สมาชิกในบ้าน เพราะดอกโมกมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ส่งกลิ่นหอมทั้งวัน

คนโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบ้าน ก็จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอดภัย และรอดพ้นจากสิ่งอันจะนำความทุกข์ร้อน มาสู่คนในครอบครัว

2 ต้นแก้ว

แก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 5–10 เมตร ทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลับกัน ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้น ออกตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาด 2–3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รี ปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1–2 เมล็ด

คนโบราณเชื่อว่าต้นแก้วจะทำให้คนในบ้านมีจิตใจบริสุท ธิ์ ดีงามมีใจที่เบิกบาน เพราะคำว่า แก้ว หมายถึงความใส ความสะอาด สดใส ด อ กแก้วมีกลิ่นหอม และมีความนิยมใช้ด อ กแก้วในพิธีก ร ร มท า ง ศ า ส น าเป็นด อ กไม้ที่เป็นตั ว แ ท นของความมีสิริ ม ง ค ล การปลูกต้นแก้วควรปลูกทางทิศตะวันออก โดยควรปลูกในวันพุ ธ

ต้นแก้วชอบแดดจัด ต้องการน้ำประมาณ 3-5 วัน ต่อหนึ่งครั้ง และให้ใส่ปุ๋ ยค อ ก ปีละ 4-6 ครั้ง หรือ ปุ๋ ย วิ ทย า ศ า ส ต ร์ 15-15-15 ในอัตราส่วน 200 กรัม

3 ต้นไผ่

การที่คนไทยนิยมปลูกต้นไผ่นั้น มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า หากปลูกต้นไผ่เอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยให้ สมาชิกทุกคนภายในบ้านนั้น เป็นคนที่ไม่คดโกง หรือเอารัดเอาเปรียบใคร

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร ก็จะตั้งใจทำ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมซึ่งความเชื่อเหล่านั้น ก็มีพื้นฐานมาจากลักษณะของต้นไผ่นั่นเอง ต้นไผ่นั้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แตกกิ่งก้านสาขาที่เหยียดตรง และเรียบเนียน ส่วนด้านในของปล้องไผ่แต่ละปล้อง ก็จะมีแต่เนื้อไม้สีขาวบริสุทธิ์

4 ต้นพุ ท ธ รั ก ษ า

มีความเชื่อของคนสมัยก่อนว่า บ้านที่ปลูกต้นพุทธรั ก ษ าในบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครองสิ่งไม่ดีและอั น ต ร ายได้ เพราะเป็นต้นไม้ที่โบราณเชื่อว่ามีพระคุ้มครองอยู่ ช่วยสร้างบรรย ากาศในบ้านให้มีความสงบสุข จัดว่าเป็นไม้มงคง ควรปลูกทางทิศตะวันตก และควรลงมือปลูกในวันพุธ

ส่วนการดูแลด อ กพุทธรั ก ษ านั้น จะชอบแสงแดดมาก และควรรดน้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ชอบดินร่วนหรือดินร่วมปนทราย ส่วนปุ๋ ยควรใช้ปุ๋ ย ค อ กในอัตร 0.5-1 กก. ปีละ 4-6 ครั้ง

5 ต้นไทร เ ก า ห ลี

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกตามแนวรั้ว ริมรั้ว หรือปลูกตามแนวกำแพง โดยต้นไทรเกาหลีจะมีลักษณะเป็นพุ่มทรงสูงค่อนข้างแน่น ใบสีเขียวสดเรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูง 5-6 เมตร ใบของต้นไทร เก า ห ลี มีสีเขียวเข้มเรียว ใบเป็นมันมี ย า งสีขาว

โดยมีใบดกตลอดทั้งปี ส่วนลำต้นจะมองเห็นไม่ชัด เพราะใบหนาแน่นปกคลุมอยู่ ข้อดีของการปลูกไทร เ ก า ห ลี ก็คือเป็นต้นไม้ที่ไม่มีการผลัดใบ ไม่จำเป็นต้องเก็บกวาด

ส่วนการดูแลนั้น ไทรเ ก า ห ลี ชอบน้ำปานกลาง เติบโตได้ในดินทั่วไปและข ย า ยพั นธุ์ด้วยการขย าย พั น ธุ์โดยการเสียบยอด หรือวิธีการเ พ า ะ เมล็ด

6 ต้นเข็ม

มีความเชื่อกันว่ าการปลูกต้นเข็มในบ้านจะทำให้เกิดความฉลา ด เฉี ย บแหลม แสดงถึงความมีสติปัญญา เพราะอ ย่ า งนี้ในพิธีไหว้ครูจึงมีการใช้ด อ กเข็มในการไหว้ครูเพื่อแสดงถึงครูผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม

ภาพและข้อมูล นิรนาม

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

Facebook Comments