สถิติชี้ คนแก่เกาหลีใต้ 1 ใน 3 ยังทำงานหาเงินใช้เอง ลูกหลานไม่ต้องห่วง

ไม่มีใครอ ย า กให้ตัวเองนั้นแก่ แต่ด้วยสังขารและการดำรงชีวิตที่อยู่มานานหลายปี มันก็เสื่อมลงไปตามปีที่เพิ่มขึ้น

นิ ย า มของผู้สูงอายุ คือ คนทั้งหญิง และชาย ที่มีอายุ มากกว่า 6O ปีขึ้นไป

ในส่วนของ ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2547-2548 โดยมีจำนวนคนสูงอายุ 6O+

คิดเป็นร้อยละ 10.2-10.4 ของประชากรไทยทั้งประเทศ

และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณปี พ.ศ. 2567-2568

แต่บางการวิจัยคาดว่าอาจภายในปี พ.ศ. 257O

สำนักข่าวซินหัวราย ง า น ว่า สำนัก ง า น สถิติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า

ผู้สูงอายุชาวเกาหลีใต้ราว 1 ใน 3 ยังคงทำ ง า น เพื่อหาเลี้ยงชีwตนเอง

ในขณะที่ประชากรสูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2O19 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมี ง า น ทำ 2,311,OOO คน

หรือร้อยละ 31.3 ของจำนวนทั้งหมด

เพิ่มขึ้น 145,OOO คน หรือร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า

(ภาพประกอบบทความเท่านั้น)

จากกลุ่มประชากรสูงอายุที่มี ง า น ทำพบว่าร้อยละ 91.5 ทำ ง า น เพื่อหาเลี้ยงชีw

ขณะที่อีกร้อยละ 5 ได้รับการสนับสนุนจากลูกหรือญาติ

และร้อยละ 3.5 ได้รับการสนับสนุนจาก รั ฐ บ า ล หรือองค์กรการกุศล

โดยร้อยละ 48 ของผู้สูงอายุที่มี ง า น ทำทั้งหมดรู้สึกไม่wอใจกับ ร า ย ไ ด้ ที่ได้รับ

มีเพียงร้อยละ 1O.5 เท่านั้นที่รู้สึกพึงwอใจ

ขณะเดียวกัน ร้อยละ 34.3 ของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำ ง า น ได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหรือญาติ

ส่วนร้อยละ 16.3 ได้รับเงินสนับสนุนจาก รั ฐ บ า ล หรือองค์กรการกุศล

สถิติระบุว่ามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำ ง า น เพียงร้อยละ 42.5 ที่เตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณ

ขณะที่ตัวเลขของผู้สูงอายุที่ทำ ง า น อยู่ที่ร้อยละ 6O.9

ทั้งนี้ ประชากรผู้มีอายุระหว่าง 55-79 ปี ร้อยละ 64.9 คาดหวังว่าจะได้ทำ ง า น ในอนาคตเพื่อหาเลี้ยงชีwเป็นหลัก

ทางด้านไทยเราพบว่าคนไทยส่วนใหญ่อายุเพียง 5O ขึ้นไปก็มักจะไม่ยอมทำ ง า น แล้ว

รอคอยแต่จะให้ลูกหลานเลี้ยง

ให้ลูกหลานส่งเงินให้ แต่จะว่าไปมันก็มีจารีตประเพณีการสืบทอดกันต่อมาว่าพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสริมให้บุตรได้รับการศึกษา โดยหวังพึ่งพา ย า มแก่

แต่บางครอบครัวบุตรหลานก็ยังไม่พร้อม และไม่สามารถดูแลใครได้

ทำให้เกิดเหตุการณ์ผู้สูงอายุหลายคนถูกทอดทิ้งไว้ที่บ้านพักคน ช ร า มากมาย

บทความนี้มิได้เป็นการสื่อความหมายอื่นใดนอกไปเสียจาก อ ย า กให้วัยทำ ง า น ทุกคนวางแผนการเงินให้ดี

เมื่ออายุมากๆ จะได้ไม่ลำบากเพียงเท่านั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลจากชินหัว

Facebook Comments
error: Content is protected !!