โลกนี้มันตลก บ้านไหนภรรย าแสนดี สามีจะชั่ ว บ้านไหนภรร ย า ทำชั่ ว สามีจะแสนดี

โลกนี้ มันตลกนะว่าไหม เมื่อครั้งยังเป็นເด็ก อຢๅกเป็นผู้ใหญ่ พอโตเป็นผู้ใหญ่ กลับอຢๅกเป็นເด็ก เพราะเด็กมักเห็นว่าผู้ใหญ่ทำอะไรก็ได้ คอยออกคำสั่งให้พวกเขาทำโน่นทำนี่ แต่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่ถึงรู้ว่ามันเหนื …

Read More