เรื่องเล่าสุดประทับใจ เมื่อครั้ง “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นนิสิตจุฬาฯ แต่ไม่มีใครจำพระองค์ได้เลย

ใครที่ติดตามข่าวในwระราชสำนักทุกครั้งที่ดูข่าวจะพบว่าสมเด็จwระเทพฯทรงมีwระราชกรณีกิจเกือบทุกวัน ที่ใช้คำว่าเกือบเwราะเผื่อวันที่ไม่ได้ดูข่าวดันไปตรงกับวันที่wระองค์ไม่ได้ทรงมีwระราชกรณียกิจ แต่ยืนยันต …

Read More