ลูกจ้างควรรู้เอาไว้ จะได้ไม่โดนเอาเปรียบ ตกงาน เลิกจ้าง ลาออก มีสิทธิได้เงินชดเชยจากประกันสังคมด้วยทั้งหมด

ในกรณีที่บริษัทเปิดโครงการให้ลูกจ้างลาออกโดยสมัครใจลาออก ซึ่งลูกจ้างที่สมัครใจลาออกนอกจากจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างแล้ว หากเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ยังมีสิทธิได้รับ เ งิ น ชดเชยกรณีว่าง ง า …

Read More